Studio: 01446 420593 / Office: 01446 420681
Listen Live
Listen Again

O Segur i Ddeinamig: hwb adfywio i dri lle anghofiedig yn y Barri

  Image ‘Then’ — Barry Dockland 1980s, credit Mary Gillham Archive Project, South East Wales Biodiversity Records Centre (SEWBReC).

Mae’r Barri yn dref sydd â hanes balch, ac mae’n edrych i’r dyfodol ac yn adeiladu enw da i’w hun yn gyflym fel lle dymunol, uchelgeisiol ac arloesol i fyw, gweithio ac ymweld ag ef yng Nghymru.

Fel rhan o’r ymdrechion i adfywio’r dref, mae rhaglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru — sy’n cefnogi prosiectau cyfalaf mawr i addasu eiddo gwag ar gyfer dibenion gwahanol, gan gynnwys adeiladau pwysig a hanesyddol, a thir yng nghanol trefi ledled Cymru — wedi dyrannu £3.5 miliwn o gyllid i Gyngor Bro Morgannwg ar gyfer prosiectau a datblygiadau sy’n benodol i’r Barri.

Bydd y buddsoddiad sylweddol yn cefnogi gwaith adfywio yn y Barri i greu canol tref cynaliadwy a dod â manteision economaidd a chymdeithasol hirhoedlog i’r gymuned ehangach.

Ac nid dyna’r cyfan. Yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn, becyn ariannu ‘gwneud lleoedd’ gwerth £15.2m i helpu canol trefi Cymru i adeiladu’n ôl yn well yn dilyn y pandemig.

Mae’r cyfan yn rhan o fuddsoddiad ehangach gwerth £110m drwy Drawsnewid Trefi, a bydd y pecyn cymorth hyblyg newydd yn helpu i hybu cyflogaeth ac yn annog cyfle economaidd newydd yng nghanol trefi a dinasoedd Cymru – trwy ddarparu cymorth i ystod eang o brosiectau.

Dyma dri phrosiect sydd eisoes wedi elwa o’r rhaglen Trawsnewid Trefi yn y Barri.

Goodsheds

Delwedd ar y dde: ‘Heddiw’ — datblygiad Goodsheds, llun James Harries Multimedia.

Mae Goodsheds, sydd newydd agor, yn ddatblygiad defnydd cymysg, a adeiladwyd ar hen safle dociau adfeiliedig y Barri.

Yn dilyn £500,000 o fuddsoddiad Trawsnewid Trefi, gwelodd y prosiect arloesol gynwysyddion llongau nad oedd yn cael eu defnyddio ac adeilad rheilffordd Fictoraidd gwag yn cael eu hadnewyddu i greu’r lleoliad cynaliadwy — sydd bellach wedi’i leoli yn yr Ardal Arloesi yng Nglannau’r Barri sy’n ffynnu.

Cynlluniwyd y datblygiad gwerth £9m+ i ategu Stryd Fawr y Barri — mae’n cynnwys busnesau bwyd, diod a manwerthu annibynnol, swyddfeydd modern, campfa awyr agored, llety rhent moethus a hyd yn oed tai cymdeithasol newydd sbon a ddarperir gan Gymdeithas Tai Newydd.

Yn driw i’w leoliad gwreiddiol yn y dociau, rhennir y datblygiad yn dri man unigryw, pob un â’i arlwy ei hun: The Shipyard, The Tracks a The Sidings.

O gludo i joio, siopa a bwyta, mae’r Shipyard wedi’i adeiladu’n gyfan gwbl allan o bum deg pedwar o gynwysyddion llongau wedi’u haddasu — sydd bellach yn gartref i fwy nag ugain o fusnesau amrywiol annibynnol.  Wedi’i leoli ar y rheilffordd wreiddiol, mae The Tracks yn cynnwys cyfres o gerbydau cyflym Gatwick wedi’u haddasu ar gyfer masnachwyr crefftus, sinema, a lle i’w logi ar gyfer digwyddiadau a chyfarfodydd.

Mae The Sidings (ei enw blaenorol oedd Adeiladau Gwalia), yn defnyddio adeilad rheilffordd o’r 1880au a adnewyddwyd i gartrefu unedau masnachol a fflatiau moethus i’w rhentu. Mae addasu’r adeilad brics coch hwn ar gyfer diben arall wedi cynnal y dreftadaeth ddiwydiannol y mae’r Barri yn enwog amdani ac yn dod ag ef i’r 21ain ganrif ar yr un pryd.

33 Ffordd Holton

Delwedd ar y chwith: ‘Ddoe’ — hen fanc gwag yn dadfeilio, llun Cyngor Bro Morgannwg. Delwedd ar y dde: ‘Heddiw’: ‘Now’ — gofod byw newydd 33 Ffordd Holton, llun Cyngor Bro Morgannwg.

Cyn ei fod yn wag ac yn dadfeilio, roedd 33 Ffordd Holton unwaith yn gartref i fanc ac am gyfnod byr ar ôl hynny, salon gwallt lleol.

Advertisement:

A’r adeilad heb ei ddefnyddio am dros dair blynedd ac mewn perygl o fod yn ddolur llygad adfeiliedig yng Nghyffordd Stryd Lombard ar un o strydoedd prysuraf y Barri, mae cyllid Trawsnewid Trefi wedi helpu i droi’r adeilad gwag hanesyddol yn lleoliad masnachol a thai defnydd cymysg — sydd â gofod swyddfa ar gyfer busnesau lleol a phedwar fflat dwy ystafell wely (rhent marchnad agored) mewn lleoliad canolog yn y dref.

Mae pob un o’r pedwar fflat yn llawn ers mis Hydref 2020, tra bydd y gofod swyddfa newydd yn gartref i gwmni lloriau annibynnol arbenigol, the Floor Store UK cyn bo hir.

Neuadd Dinam

Delwedd ar y chwith: ‘Ddoe’ — hen safle anniben Neuadd Dinam, Stryd Merthyr, llun Cyngor Bro Morgannwg.
Delwedd ar y dde: ‘Heddiw’ — fflatiau Neuadd Dinam, 2021, llun Cyngor Bro Morgannwg.

Yn y cyfamser, yn dilyn buddsoddiad Trawsnewid Trefi gwerth £1.3m drwy gronfa Benthyciad Canol Tref Llywodraeth Cymru, mae hen safle anniben Neuadd Dinam wedi’i drawsnewid yn floc tri llawr o fflatiau fforddiadwy wedi’u moderneiddio. Roedd y tu allan i’r datblygiad newydd yn seiliedig ar wneuthuriad y Neuadd Dinam wreiddiol, a gafodd ei dymchwel ym 1996.

Wedi’i reoli a’i arwain gan Gymdeithas Tai Newydd, mae’r datblygiad adfywio yn cynnwys chwe fflat dwy ystafell wely a thri fflat un ystafell wely — gyda’r prosiect wedi’i gynllunio i fynd i’r afael ag anghenion tai lleol wrth ddarparu bywyd newydd i’r hyn a fyddai fel arall wedi parhau’n ddarn adfeiliedig o dir ar Stryd Merthyr, y Barri.

Dywedodd Prif Weithredwr Newydd, Jason Wroe: “Mae Neuadd Dinam yn dyst i’n gwaith cydweithredol gwych gyda llawer o sefydliadau sy’n rhan o’r prosiect adfywio anhygoel hwn.

“Wrth weld trawsnewidiad gwych hen safle Neuadd Dinam, rydym ni yn Newydd yn falch o gynnig cartrefi fforddiadwy o ansawdd uchel mewn cymuned lle gall pobl gymdeithasu, gweithio a byw.

“Mae’r rhain yn gynhwysion hanfodol mewn unrhyw brosiect adfywio llwyddiannus, sy’n creu cymuned gynaliadwy yng nghanol y Barri am flynyddoedd i ddod.”

Edrych ymlaen

Gyda chyllid Trawsnewid Trefi yn parhau i gael ei fuddsoddi ar draws y Barri, mae digon o brosiectau adfywio cyffrous ar y gorwel.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn: “Mae’r fenter Trawsnewid Trefi yn rhoi hwb hanfodol i economïau lleol ar draws trefi Cymru, gan gefnogi cymunedau a busnesau i ddatblygu a ffynnu.

“Mae’r prosiectau adfywio yn y Barri hyd yma yn dangos pwysigrwydd canol trefi i’r gymuned leol — gyda phob datblygiad, o dan arweiniad Cyngor Bro Morgannwg, yn darparu mwy o le busnes a chyfleoedd tai i bobl y Barri yn ogystal â lleoedd i gyfarfod a chymdeithasu ag eraill am flynyddoedd i ddod.

“Gyda llawer mwy o ddatblygiadau adfywio mwy cyffrous ar y gorwel ar gyfer y dref hon, rwy’n edrych ymlaen at wylio prosiectau eraill yn llwyddo ac yn dod â hwb cymdeithasol ac economaidd i’r ardal leol yn 2021 a thu hwnt.”

Mae Trawsnewid Trefi yn darparu cyllid i adfywio strydoedd mawr Cymru, adeiladau lleol eiconig a chanol trefi a dinasoedd, ac yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru. Mae’r rhaglen ar gyfer canol trefi yn werth bron £110 miliwn, ac yn adeiladu ar fuddsoddiad rhagamcanol presennol o £800 miliwn mewn dros 50 o drefi ers 2014.

I gael rhagor o wybodaeth am brosiectau adfywio presennol a rhai sydd ar y gweill yn y Barri, ewch i bromorgannwg.gov.uk.

Have you got a local story to tell? Submit your story or email news@broradio.fm
Copyright © 2009 - 2020
Vale of Glamorgan Broadcasting CIC
Listen Live
Listen Again
tags linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram